صفحه اصلی / دانلود نرم افزار

دانلود نرم افزار

عنوان نرم افزاردانلود
نرم افزار
دانلود راهنمای
نرم افزار
نرم افزار برنامه نویسی DELTA HMI
DOP-Soft V2.00.07

  DOP-B, HMC, DOP-W, DOP-H series
Windows XP 32bit/64bit, vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit
نرم افزار برنامه نویسی DELTA  HMI
  DOP-100 Series
V4.00.06.66

Windows 7 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit
نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC
WPL-Soft V2.50

  DVP series PLCs, VFD series, TP70P series
Windows® XP/Vista/7(32-bit/64-bit)/8/10(64-bit)
نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC
ISPSoft V3.11

AH series,TP70P Series, AS series and DVP series
Windows® 7/8/10 (64-bit)
 از نرم افزار COMMGR نیز باید استفاده شود.
نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC
ISPSoft V3.12

AH series,TP70P Series, AS series and DVP series
PLCs Windows® XP/Vista/7(32-bit/64-bit)/8/10(64-bit)
 از نرم افزار COMMGR نیز باید استفاده شود.
نرم افزار برقراری ارتباط PC و سرو دلتا
ASDA-Soft V5.4.1.0
نرم افزار جانبی ارتباط و سیموله PMSOFT و ISPSOFT
COMMGR V1.09

AH series, AS series and DVP series PLCs
نرم افزار جانبی ارتباط و سیموله PMSOFT و
ISPSOFT
COMMGR 1.08

AH series, AS series and DVP series PLCs
نرم افزار برنامه ریزی اترنت
DCI-Soft V1.22

Software for Delta communication modules: DVPEN01-SL, RTU-EN01, IFD9506, IFD9507, DVPSCM12-SL, DVPSCM52-SL
نرم افزار برنامه ریزی ماژول کنترل دما
 DVP02TU و DVP02TK
TK Soft V1.02
درایور نصب مبدل USB به RS232 , مدل
  UC-PRG020-12A یا IFD6601
نرم افزار برقراری ارتباط PC و اینورتر دلتا
VFD-soft V1.58
نرم افزار مانیتورینگ رجیسترهای Delta PLC توسط اندروید
Smart Viewer V1.02

AH series, DVP series PLCs
درایورمبدل USB به RS485 مدل IFD6500
درایور USB مدل DVP-SX2 و DVP-SE
نرم افزار برنامه ریزی DT series
DTCOM
نرم افزار برنامه نویسی DELTA TP Series
TP-Editor V1.89

TP02G-AS1, TP04G-AS2, TP04G, AL-C, TP04G-AL2, TP04G-BL-C, TP08G-BT2, TP04P Series, TP70P Series
 Windows® XP/Vista/7(32-bit/64-bit)/8/10(64-bit)
VFD-C Keypad
میتونم کمکی کنم ؟ پیام دهید