صفحه اصلی / سرو موتور دلتا

سرو موتور دلتا

سرو موتور سری B2

 • سرو موتور 400 وات سه هزار RPM ساده/ترمزدار
 • سرو موتور 750 وات سه هزار RPMساده/ترمزدار
 • سرو موتور 750 وات هزار RPM ساده/ترمزدار
موتور 400 وات دارای گشتاور 1.27 نیتون.متر
موتور 750 وات سه هزار RPM دارای گشتاور 2.39 نیوتن.متر
موتور 750 وات هزار RPM دارای گشتاور 5.73 نیوتن.متر
 • سرو موتور 1KW هزار RPM ساده/ترمزدار
 • سرو موتور 1KW دو هزار RPM ساده/ترمزدار
 • سرو موتور 1KWسه هزار RPM ساده/ترمزدار
موتور 1KW هزار RPM دارای گشتاور 8.59 نیتون.متر
موتور 1KW دو هزار RPM دارای گشتاور 4.77 نیوتن.متر
موتور 1KW سه هزار RPM دارای گشتاور 3.18 نیوتن.متر
 • سرو موتور 1.5KW دو هزار RPM ساده/ترمزدار
موتور 1.5KW دو هزار RPM دارای گشتاور 7.16 نیتون.متر
 
سرو موتور سری A2
 
 
 • سرو موتور 400 وات سه هزار RPM ساده/ترمزدار
 • سرو موتور 750 وات سه هزار RPMساده/ترمزدار
 • سرو موتور 750 وات هزار RPM ساده/ترمزدار
موتور 400 وات دارای گشتاور 1.27 نیتون.متر
موتور 750 وات سه هزار RPM دارای گشتاور 2.39 نیوتن.متر
موتور 750 وات هزار RPM دارای گشتاور 5.73 نیوتن.متر
 • سرو موتور 1KW هزار RPM ساده/ترمزدار
 • سرو موتور 1KW دو هزار RPM ساده/ترمزدار
 • سرو موتور 1KWسه هزار RPM ساده/ترمزدار
موتور 1KW هزار RPM دارای گشتاور 8.59 نیتون.متر
موتور 1KW دو هزار RPM دارای گشتاور 4.77 نیوتن.متر
موتور 1KW سه هزار RPM دارای گشتاور 3.18 نیوتن.متر
 • سرو موتور 1.5KW دو هزار RPM ساده/ترمزدار
 • سرو موتور 2KW , 2000 RPMساده/ترمزدار
 • سرو موتور 3KW , 1500 RPM ساده/ترمزدار
موتور 1.5KW دو هزار RPM دارای گشتاور 7.16 نیتون.متر
موتور 2KW , 2000 RPMدارای گشتاور 9.55 نیوتن.متر
موتور 3KW , 1500 RPM دارای گشتاور 19.1 نیوتن.متر
 • سرو موتور 4.5KW , 1500 RPM ساده/ترمزدار
 • سرو موتور 5.5KW , 1500 RPM ساده/ترمزدار
 • سرو موتور 7.5KW , 1500 RPM ساده/ترمزدار
موتور 4.5KW , 1500 RPM دارای گشتاور 28.65 نیتون.متر
موتور 5.5KW , 1500 RPM دارای گشتاور 35.01 نیوتن.متر
موتور 7.5KW , 1500 RPM دارای گشتاور 47.74 نیوتن.متر
میتونم کمکی کنم ؟ پیام دهید